گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
شنبه 2 خرداد 1388

خواهر برگ گل من

خواهر برگ گل من  

خــــــــــــــــــــــــــواهر برگــــــــــــــــ گل من / تنــــــــــت و نـــــــــــده به دشمـــــــــــــــن ......  

می کشه روی تنت خط اسیری / نذار اینجوری بمیری  

رد غربت رو تن تو / رنگ نفرت بدن تو........  

داری بی هوا می میری / چرا از خدا سراغی نمی گیری  

اگه بی صدا بمونی / توی ظلمتت می میری .....  

دور تو شلوغه از نامردمی ها / تنت و نذار تو حراجی دنیا  

خواهــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــرگ گل مــــــــــــــــــن / تنت و نــــــــــــــده به دشــــــــــــمن ...... آرزوهاتو دارن سنگ میزنن / روزاتو دارن سیاه رنگ میزنن  

مگه تو پوست تنت جنس گلا نیست / مگه تو چشمای تو نور خدا نیست  

خـــــــــــــــــــــــــواهر برگـــــــــــــــ گل من / تنــــــــــت و نــــــــــــده به دشمــــــــــــــن......  

جنس تن پوش تو باید حریرو اطلسی باشه / نه پناه شونه ی تو سایه هر کسی باشه /  

چرا لحظه ی تو باید پر از بی کسی باشه ؟؟؟!!! .....  

ذات تو پاک و عزیزه خواهر برگ گل من / بیا توبه کن و دیگه تنت و نده به دشمن