گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
چهارشنبه 30 آذر 1390

یلدا مبارک

     

      عطر زمستان جاریست

       

                 در هوای پاییزی

         

                         که رهسپار فرداست


دوشنبه 21 آذر 1390

صبح بکر

        


        انگشتان  تر صبح

       

        به شیشه پنجره ام


        مینوازد آواز بودن را


        صبح، دست نخورده بخیر