گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
شنبه 9 مرداد 1389

پرستوی ما از خانه رفت، از خاطرات نه

 

مثل نفس هایم نه  

که فکر کنی به تو وابسته ام  

مثل پرستوها که می دانم کوچ شان حتمی ست  

دوستت دارم 

 

( برای «پرستو» ی عزیزمان که هیچ راهی برای برگشتش نیست‌ )